Obchodní podmínky

UŽIVATELSKÝ ÚČET

1.6.

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat

do

svého uživatelského rozhraní. Ze

svého uživatelského rozhraní může kupující provádět

objednávání zboží (dále jen „

uživatelský účet

“). V

případě, že to webové rozhraní

obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo

z

webového rozhraní obchodu.

1.7.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je

kupující povinen uvádět

správně a

pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při

jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v

uživatelském

účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za

správné.

1.8.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující

je

povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho

uživatelského účtu.

1.9.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

1.10.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj

uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti

z

kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

1.11.

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě,

a

to

zejména s

ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení

prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1.12.

Vešker

á prezentace zboží umístěná ve

webovém rozhraní obchodu je informativního

charakteru a

prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

1.13.

Webové rozhraní obchodu obsahuje

informace o zboží, a

to

včetně uvedení cen

jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z

přidané hodnoty a všech

souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v

platnosti po

dobu, kdy jsou zobrazovány ve

webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího

uzavřít kupní smlouvu za

individuálně sjednaných podmínek.

1.14.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o

nákladech spojených s

balením

a

dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené

ve

webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci

území České republiky.

1.15.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve

webovém rozhraní

obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

1.15.1.

objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického

nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

1.15.2.

způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení

objednávaného zboží a

1.15.3.

informace o nákladech spojených s

dodáním zboží (dále společně jen jako

objednávka

“).

1.16.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit

údaje, které do

objednávky kupující vložil, a to i s

ohledem na možnost kupujícího

zjišťovat a

opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle

kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce

jsou prodávajícím považovány za správné.

1.17.

Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným

způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady

kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou

platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři,

seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení

kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

1.18.

Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí

elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou

v

uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „

elektronická adresa kupujícího

“)

.

1.19.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše

kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné

potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

1.20.

Návr

h kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

1.21.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky

(akceptací), jež je

prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu

elektronické pošty kupujíc

ího.

1.22.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit,

zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením

možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

1.23.

Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v

takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

1.24.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní

smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku

v

souvislosti s

uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady

na

telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní

sazby.

CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.25.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující

uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Vysoká nad Labem 172, 50331;

v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 35-5744660207/0100, vedený

u

společnosti Komerční banka, a.s. (dále jen „

účet prodávajícího

“);

bezhotovostně prostřednictvím platebního systému

;

bezhotovostně platební kartou;

prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

1.26.

Společně s

kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené

s

balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se

dále kupní cenou i

náklady spojené s

dodáním zboží.

1.27.

Prodávající nepožaduje

od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není

dotčeno ustanovení čl.

1.30

obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní

cenu zboží předem.

1.28.

V

případě platby v

hotovosti či v

případě platby na dobírku je kupní cena splatná při

převzetí zboží. V

případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 25

dnů od

uzavření kupní smlouvy.

1.29.

V

případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně

s

uvedením

variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek

kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet

prodávajícího.

1.30.

Prodávající je oprávněn, zejména v

případě, že ze strany kupujícího nedojde

k

dodatečnému potvrzení objednávky (čl.

1.19

), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě

před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se

nepoužije.

1.31.

Případné slevy z

ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně

kombinovat.

1.32.

Je-li to v

obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními

předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na

základě kupní smlouvy

kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z

přidané hodnoty.

Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej

v

elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1.33.

Kupující bere na vědomí, že dle

ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné

odstoupit od kupní smlouvy:

1.33.1.

o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle

na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od

smlouvy,

1.33.2.

o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti

dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli

prodávajícího,

1.33.3.

o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho

osobu

1.33.4.

o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i

zboží, které bylo po

dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

1.33.5.

o

dodávce zboží v uzavřeném obalu, které

kupující z obalu vyňal a z

hygienických důvodů jej není možné vrátit,

1.33.6.

o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu,

pokud porušil jejich původní obal

,

1.33.7.

o dodávce novin, periodik nebo časopisů

,

1.33.8.

o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl

dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro

odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že

v takovém případě nemá právo na odst

oupení od smlouvy.

1.34.

Nejedná-li se o případ uvedený v

čl.

1.33

či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy

odstoupit, má

kupující v

souladu s ustanovením §

1829 odst. 1 občanského zákoníku

právo od

kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž

v

případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika

částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od

kupní

smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v

předchozí větě.

1.35.

Pro odstoupení o

d

kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný

prodávajícím

, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od

kupní smlouvy

může kupující zasílat mimo na

adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Pro

doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. 11 těchto obchodních podmínek.

Podnikatel potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v

textové podobě jeho přijetí.

1.36.

V

případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl.

1.34

obchodních podmínek se kupní

smlouva od

počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od

odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese

kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy

zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

1.37.

V

případě odstoupení od smlouvy dle čl.

1.34

obchodních podmínek vrátí prodávající

peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od

kupní

smlouvy kupujícím, a

to

stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží

kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím

kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen

vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo

prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

1.38.

Nárok na

úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst

proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

1.39.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy

odstoupit. V

takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného

odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

1.40.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi

prodávajícím a

kupujícím uzavřena s

rozvazovací podmínkou, že dojde-li k

odstoupení od

kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a

kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1.41.

V

případě, že

je

způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího,

nese kupující riziko a

případné dodatečné náklady spojené s

tímto způsobem dopravy.

1.42.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím

v

objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

1.43.

V

případě, že je z

důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo

jiným způsobem, než bylo uvedeno v

objednávce, je kupující povinen uhradit náklady

spojené s

opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s

jiným způsobem

doručení.

1.44.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží

a

v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání

porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od

přepravce převzít.

PRÁVA Z

VADNÉHO PLNĚNÍ

1.45.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z

vadného plnění se řídí příslušnými

obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §

1914 až 1925, § 2099 až 2117 a §

2161 až 2174 občanského zákoníku).

1.46.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že

zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající

odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

1.46.1.

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové

vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s

ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

1.46.2.

se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke

kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

1.46.3.

zboží

odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,

byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

1.46.4.

je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

1.46.5.

zboží

vyhovuje požadavkům právních předpisů.

1.47.

Ustanovení uvedená v čl.

1.46

obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za

nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené

jeho obvyklým užíváním, u

použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo

opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

1.48.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již

při převzetí.

1.49.

Práva

z

vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v

níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v

sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy

prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

1.50.

Další práva a povinnosti stran související s

odpovědností prodávajícího za vady může

upravit reklamační řád prodávajícího.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1.51.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

1.52.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu

ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

1.53.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká

obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869,

interne

tová adresa:

http://www.coi.cz

1.54.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.

Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad

dodržováním zákona č.

634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších

předpisů.

1.55.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2

občanského zákoníku.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.56.

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem

č.

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.57.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa

bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty,

telefonní číslo (dále společně vše jen jako „

osobní údaje

“).

1.58.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace

práv a

povinností z

kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí

-li

kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro

účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním

osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě

znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

1.59.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém

uživatelském účtu, při objednávce provedené z

webového rozhraní obchodu) uvádět

správně a

pravdivě a

že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o

změně ve

svých osobních údajích.

1.60.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto

zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez

předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

1.61.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány

v

elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě

neautomatizovaným způsobem.

1.62.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom,

že

se

jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

1.63.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl.

1.60

) provádí

zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního

života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné

s

ohledem na účel jejich zpracování, může:

1.63.1.

požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

1.63.2.

požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

1.64.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající

povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle

předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na

poskytnutí informace.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

1.65.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem

prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních

sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

1.66.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V

případě, že je nákup na

webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by

docházelo k

ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle

předchozí věty kdykoliv odvolat.

DORUČOVÁNÍ

1.67.

Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího,

zejména týkající odstoupení od

kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v

kupní

smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé

strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím

pošty, s

výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je

odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

1.68.

Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které

nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

1.69.

Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím

elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v

uživatelském účtu

kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové

stránce prodávajícího.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.70.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak

strany sjednávají, že

vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva

spotřebitele vyplývající z

obecně závazných právních předpisů.

1.71.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se

takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se

neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho

ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy

či

obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

1.72.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v

elektronické

podobě a není přístupná.

1.73.

Přílohu obchodní

ch podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

1.74.

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Vysoká nad Labem 172, 50331

,

adresa elektronické pošty tradag@seznam.cz, telefon 728 522 703.

Ve Vysoké nad Labem dne 17. března 2011

Tomáš Svoboda

na tomto odkazu naleznete  OBCHODNÍ PODMÍNKY  týkající se webu www.razitkolevne.cz

U zboží zvolte Přidat do oblíbených.
Košík je prázdný.

Využijte naší akce na nejprodávanější textové razítko Shiny S-843Shiny-s-843 5 řádků textu vhodné pro firmy a živnostníky za cenu 219kč za celé kompletní razítko včetně Vašeho textu.

 

 

Text na razítka zadejte, prosím při nákupu v doplňujících informacích anebo na email: tradag@seznam.cz  ,bude Vám poslán náhled otisku ke schválení, děkuji.   

 

 

 

 

zboží v e-shopu: 152 e-shop systém banan.cz